Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“)
Vás informují, jak v obchodní společnosti Chytré sídlo s.r.o. Se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 07771096

(dále jen jako „Společnost“)

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C spisová značka C 110165,
Získává, uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje.

1. OBECNÉ

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Společnost, jako správce osobních údajů, zpracovává o fyzických osobách při poskytování svých služeb a k jakým účelům a jak dlouho Společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží a jak je mohou uplatňovat.

Tyto Zásady se týkají zpracování údajů našich zákazníků  – tedy Vás, pokud jste fyzickou osobou, nebo Vašich zaměstnanců, pověřených nebo oprávněných osob, návštěvníků internetových stránek Společnosti, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícímu Vašemu postavení vůči Společnosti.

Tyto zásady jsou účinné od 1. ledna 2019 a jsou vydány v souladu s GDPR za účelem zajištění informační povinnosti Společnosti jako správce dle čl. 13 GDPR.

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Společnost, aktuální kontaktní údaje jsou dostupné v kontaktech.

3. NÁMI ZPRACOVÁVANÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Společnost schopna Vás rozpoznat. V souvislosti s poskytováním služeb může Společnost zpracovávat následující osobní údaje.

3.1. ZÁKLADNÍ OSOBNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Jedná se o takové údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy s Vámi a jedná se zejména o následující osobní údaje:

 • akademický titul;
 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • rodné příjmení;
 • osobní údaje vztahující se k průkazům totožnosti zákazníka (pas, občanský průkaz, řidičský průkaz a obdobné), kdy se zpracovává č. takového průkazu totožnosti, orgán, který jej vydal a jeho platnost;
 • Vaše pracovní pozice (v případě, že naše služby/zboží objednáváte jako zástupce společnosti);
 • Vaše postavení jakožto orgánu společnosti, která je naším klientem;
 • IČO, DIČ;
 • platební údaje; a
 • podpis

3.2. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jedná se o následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mail;
 • telefonní číslo; a
 • doručovací adresa.

3.3. PLATEBNÍ ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSKYTOVANOU SLUŽBOU

Jedná se o následující osobní údaje:

 • údaje o čísle bankovního účtu;
 • údaje o provedených platbách;
 • daňové doklady.

3.4. ZÁZNAM E-MAILOVÉ KOMUNIKACE

Jedná se zejména o osobní údaje obsažené v e-mailové a písemné komunikaci s Klientem.

4. ÚČEL, DOBA A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje, které nám poskytujete, používáme k následujícím účelům:

4.1) Uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb, která je uzavřena mezi Klientem a Společností, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy.  Pro tyto účely jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu Základních osobních identifikačních údajů, jak jsou definovány v čl. 3.1. těchto Zásad.

Tyto osobní údaje jsou Společností zpracovány pouze po dobu existence smluvního vztahu mezi Klientem a Společností.

4.2) K plnění právních povinností Společnosti(např. vedení účetnictví, daně z příjmu, apod.)

4.3) Na základě oprávněného zájmu – v případě, že byste se opozdili s platbou, nesplnili svůj závazek, nebo by nám případně z Vaší strany vznikla jiná škoda či újma, můžeme osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání našich pohledávek

K uvedeným účelům jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

5. KTERÝM TŘETÍM STRANÁM OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME

Společnost při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané Společností, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Společnosti a nesmí je využívat jinak.

Jedná se zejména o:

 • externí právní zástupce, pokud je to nezbytné pro vymáhání pohledávek
 • externí poskytovatele účetních a daňových služeb
 • externí poskytovatele služeb správy IT systémů, počítačové sítě a hardware

6. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zavedla a udržuje nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší péčí o uživatele a ohledem na jejich práva, odpovídající možnému hrozícímu riziku pro subjekty údajů.

Pracovníci Společnosti jsou vázáni povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se Vás, a to i po skončení pracovního poměru. Podepsané prohlášení o mlčenlivosti je součástí pracovní smlouvy zaměstnance Společnosti.

7. VAŠE PRÁVA K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na úpravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

8. AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Výše zmíněné Zásady ochrany osobních údajů můžeme upravovat či aktualizovat.

Lokalita AZ Tower

Budova AZ Tower je se svou výškou 111m nejvyšší budovou v České republice. Nachází se v ulici Pražákova, v business oblasti nedaleko centra Brna, poblíž M-paláce a Spielberk Towers. Nejen díky výjimečnosti a originalitě této budovy se její adresa stává známou a velmi prestižní adresou.

Ukázat na mapě